Tuesday, 24 November 2009

Penilaian Pengembangan Paragraf

Lampiran 2. Format Penilaian Hasil BelajarKeterangan:
Kesesuaian jenis paragraf dengan pedoman penskoran sebagai berikut:
1= Sangat tidak sesuai
2= Tidak sesuai
3= kurang sesuai
4= sesuai
5= sangat sesuai
Kohesi dengan pedoman penskoran sebagai berikut:
1= terdapat 4 kalimat tidak kohesif/kesatuan dalam paragraf
2= terdapat 3 kalimat tidak kohesif/kesatuan dalam paragraf
3= terdapat 2 kalimat tidak kohesif /kesatuan dalam paragraf
4= terdapat 1 kalimat tidak kohesif /kesatuan dalam paragraf
5= terdapat 0 kalimat tidak kohesif/kesatuan dalam paragraf
Koherensi dengan pedoman penskoran sebagai berikut:
1= terdapat 4 kalimat tidak koherensif/padu dalam paragraf
2= terdapat 3 kalimat tidak koherensif /padu dalam paragraf
3= terdapat 2 kalimat tidak koherensif /padu dalam paragraf
4= terdapat 1 kalimat tidak koherensif/padu dalam paragraf
5= terdapat 0 kalimat tidak koherensif/padu dalam paragraf
Ejaan dengan pedoman penskoran sebagai berikut:
1= terdapat 4 kesalahan ejaan dalam paragraf
2= terdapat 3 kesalahan ejaan dalam paragraf
3= terdapat 2 kesalahan ejaan dalam paragraf
4= terdapat 1 kesalahan ejaan dalam paragraf
5= terdapat 0 kesalahan ejaan dalam paragraf
Pilihan kata dengan pedoman penskoran sebagai berikut:
1= terdapat 4 kesalahan pilihan kata dalam paragraf
2= terdapat 3 kesalahan pilihan kata ejaan dalam paragraf
3= terdapat 2 kesalahan pilihan kata dalam paragraf
4= terdapat 1 kesalahan pilihan kata dalam paragraf
5= terdapat 0 kesalahan pilihan kata dalam paragraf

0 comments:


Post a Comment

MY FOLLOWER